Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Õppetöö

ÕPPEKORRALDUS
1. Õppetöö
1.1 Õppeaasta on 175 õppepäeva ehk 35 koolinädalat, mis jagunevad kolmeks
õppeperioodiks.
1.2. Koolis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis
või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tunniplaanile.
1.3. Kõik õpetajad, kooli töötajad ja õpilased austavad kõigi õpilaste õigust õppida. Kaitstud
on igaühe õigus omandada teadmisi ega takistata, segata ning häirita kaaslaste õppimist.
Kaasas on vajalikud õppevahendid ja päevik.
1.4. Kõik õpilased võtavad iga päev osa kõikidest tundidest ja on kohal õigeaegselt.
Puudutakse ainult haiguse või eelneva kokkuleppe korral, kui on vastav luba saadud.
Põhjuseta puudumise korral on kohustus sõlmida kokkulepe tunni järgitegemise osas. Ei
lahkuta omavoliliselt tunnist ega koolist.
1.5. Koolimaja uksed avatakse kell 8.00 ja suletakse kell 20.00 ( reedel 14.00). Õppetunnid
algavad esmaspäeval kell 10.30, teistel nädalapäevadel kell 8.30.
1.6. Õppetund kestab 45 minutit, mis vaheldub 10 minutilise vahetunniga. Söögivahetund
kestab 30 minutit. Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis. Õppetundide toimumise
ajad on:
Esmaspäeval kogunemine kell 10.30-10.45.
1. 10.45 – 11.30
2. 11.40 – 12.25
3. 12.55 – 13.40
4. 13.50 – 14.35
5. 14.45 – 15.30
6. 15.40 – 16.25.
Teisipäev-reede
1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.15 – 12.00
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05
8. 15.15 – 16.00
9. 16.10 – 16.55.
Õhtune õppetund 17.00 -18.30
1.7. Igale klassikomplektile vastava tunnijaotusplaani ja peale õppetunde toimuvate
huviringide kava kehtestab kooli direktor iga õppeaasta alguses kooli üldtööplaaniga.
1.8 Muudatused kehtestatud ajakavas teatab õpilastele klassijuhataja või rühma kasvataja.
1.9. Õppetööd takistavate eriolukordade puhul toimub töö vastavalt hädaolukorra lahendamise
plaani ja kooli direktori erikorraldustele.